Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

 1. Úvodní ustanovení

 

 1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

 

 • Provozovatelem Wanted Dog s.r.o, IČ 10778063 , se sídlem Nová 716, 281 61 Kouřim
 • Osobními údaji jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby,

 

 1. Provozovatel e-shopu www.wanteddog.cz jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

 

 1. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy

 

 • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
 • Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně další právní předpisy

 

 1. Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby.

 

 1. Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:

 

 • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s registrací v internetovém obchodě a objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;

 

 • za účelem/účely uvedenými níže v čl. II

 

 1. E-shop není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš e-shop používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník). V případě neudělení souhlasu je nezbytné nás o této skutečnosti informovat na info@wanteddog.cz.

 

 1. Účely a doby zpracování Osobních údajů

 

 1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 

 1. a) Plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:

 

 1.   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu; 1.   Marketingové akce: pro účely splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd. Doba zpracování: po dobu marketingové akce;

 

 1. b) Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům):

 

 1.   daňový doklad bude uchován 10 let od konce zdaňovacího období: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 2.   plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

 

 1. c)  Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů

Provozovatele:

 

 1.   účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden (správce uchovává taktéž e-mailovou komunikaci se zákazníkem, drží informaci o skutečnosti, že proběhl telefonní hovor nebo online chat komunikace).
 2.   Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Účastníkovi. Oprávněný zájem vzniká v návaznosti na vytvořenou objednávku zákazníka na našem e-shopu.
 3.   Zasílání dotazníků spokojenosti: zasílání dotazníků spokojenosti za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům v návaznosti na vytvořenou objednávku, rezervaci nebo přímý prodej. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti předává osobní

údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa třetí straně – dalšímu zpracovateli. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

 

 1. d) Marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele:

 

 1.   Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.
 2.   Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o automatizované zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.
 3.   Zasílání dotazníků Heureka - ověřeno zákazníky: zasílání dotazníků Heureka za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti a jiných průzkumů předává osobní údaje v rozsahu a e- mailová adresa třetím straně – dalšímu správci – společnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky. (zde je nutný výslovný souhlas Účastníka).
 4.   Cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné

pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze

vyslovit nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky.

 

 • Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným zpracovatelům pouze v

případě, že u nich byl udělen souhlas pro tento účel, a to s expirační dobou maximálně

540 dnů. Dojde-li k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou předanou cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových aktivit zpracovatelem je smazání cookies z prohlížeče. III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 

 1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

 

 1. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

 

 1. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

 

 1. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních

údajů.

 

 1. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží (jedná se o dopravní společnosti, případně  o podnikající fyzické osoby), zasílání obchodních sdělení (jedná se o subjekty zajišťující tvorbu obchodních sdělení a jejich rozesílání, tvorbu marketingových kampaní apod.), hodnocení spokojenosti  zákazníka, poskytování spotřebitelského úvěru (jedná se o společnosti poskytující finanční služby), služby zákaznické podpory (jedná se o společnosti, které Provozovateli dodávají systém, prostřednictvím něhož Provozovatel vyřizuje požadavky svých  zákazníků), poskytování pojistných produktů (jedná se o pojišťovny), vyřizování reklamací (jedná se o společnosti poskytující služby autorizovaného servisu, případně o podnikající fyzické osoby apod.), registrace nového zákazníka.

 

 1. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 1. Práva Účastníka související se zpracováváním

 

 1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

 

 1. a)  požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
 2. b)  na opravu poskytnutých Osobních údajů; c)  na výmaz poskytnutých Osobních údajů; d) na omezení zpracování Osobních údajů;
 3. e)  podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 4. f)   Právo na přenos osobních údajů na jiného správce
 5. g)  Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 

 1. Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného   v patičce e-mailu zaslaného ze strany Provozovatele nebo žádostí na adrese info@wanteddog.cz nebo v případě registrovaného zákazníka v zákaznické sekci na webových stránkách e-shopu (týká se pouze práva na přístup k osobním údajům a na opravu osobních údajů).

 

 1. Práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) není možné uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. II odst. 1 písm. a), b) a c) s výjimkou čl. II odst. 1 písm. c) pododst. 2, 3 a 4, kdy je možné uplatnění všech práv uvedených v odst. 1 čl. IV.

 

 1. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

 1.   požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@wanteddog.cz
 2.   vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na

adresu  info@wanteddog.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

 1. Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti

 

 1. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku IV., odstavec 1, má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e- mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e-mailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV., odstavec 1 přijata.  Provozovatel si v odůvodněných případech vyhrazuje právo požádat o přesnější ověření totožnosti subjektu údajů, a to např. prostřednictvím úředně ověřeného podpisu či prostřednictvím datové schránky (taková situace může nastat v případě, kdy má provozovatel odůvodněně za to, že o přístup k osobním údajů žádá nikoli subjekt údajů a mohlo by se tak jednat o únik osobních údajů.

 

 1. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 1.   Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
 2.   Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

(www.uoou.cz).

 1.   Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2019.